Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

1. Rekisterinpitäjä

Dextra Oy

Kehräsaari B
33200 Tampere
p. 075 3253 100

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kimmo Saarinen
Kehräsaari B
33200 Tampere
p. 075 3253 100, kimmo.saarinen@pihlajalinna.fi

3. Rekisterin nimi

Dextra Oy:n potilasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Potilaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteutus ja arkistointi. Työterveyshuoltopalveluiden tuottaminen yrityksille ja yhteisöille lainmukaiset seurantavelvoitteet huomioiden. Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu ja tilastointi. Yksityisestä terveydenhuoltotoiminnasta annettujen säädösten ja määräysten toteuttaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

  • potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
  • potilaan nimeämä yhteyshenkilö ja alaikäsen huoltaja
  • työterveyshuollon asiakkaiden osalta ammattinimike, työnantaja, työnantajan yhteystiedot, vakuutusyhtiötiedot, työpaikkaan mahdollisesti liittyvät terveydelliset vaarat
  • potilaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot ja esitiedot
  • laboratorio-, kuvantamis- ja muut tutkimustiedot
  • ajanvarausta ja laskutusta koskevat tiedot
  • merkinnän tekijän tai lukijan tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö itse ja alaikäisen lapsen huoltaja. Henkilökunta, tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot ja konsultaatiovastaukset ja lausunnot. Muista hoito- tai kuntoutusyksiköistä henkilön tai alaikäisen lapsen huoltajan suostumuksella saatavat asiakirjat. Työterveyshuollon asiakasyritykset, työnsuhdetiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja vakuutuslaitoksille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Järjestelmästä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiset arkistot säilytetään lukollisissa arkistokaapeissa valvotuissa tiloissa.

Potilastiedot tallennetaan Pihlajalinna-konsernin keskitettyyn potilasrekisteriin potilaan kirjallisen suostumuksen perusteella. Henkilöllä, jota ei hoideta tai tutkita työterveyshuoltoon liittyen, on oikeus minä hetkenä hyvänsä kieltää tietojensa taltioiminen yhteiskäyttöön. Tällöin, ajanvaraus- ja laskutustietoja sekä tutkimus-vastausten merkitsemistietoja lukuun ottamatta, potilasasiakirjan luku- ja merkitsemisoikeus on vain käyntiin liittyvällä hoitavalla lääkärillä.

ATK:lle tallennettuihin tietoja voi päästä katsomaan / käsittelemääni vain Pihlajalinna-verkkoon ja potilastietojärjestelmään kirjautumalla. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet siinä laajuudessa kuin työtehtävät niitä edellyttävät.

Potilastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla.

10. Tarkastusoikeus

Potilaalla on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa veloituksetta kerran vuodessa. Kirjallinen tarkastuspyyntö toimitetaan kyseessä olevan toimipaikan vastaavalle lääkärille. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa, jolloin katsotaan annettavan tiedon saattavan aiheuttaa vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Tiedot luovutetaan potilaalle kirjallisena. Ennen luovutusta potilaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Potilaalla on oikeus vaatia potilasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaaminen ilman viivytystä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa kyseessä olevaan toimipisteeseen osoitettuna yksikön vastaavalle lääkärille tai rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.