Vastuulääkäripalvelut

Lääkäreiden saatavuus ja tavoitettavuus on haasteena monessa kunnassa, erityisesti haja-asutusalueilla. Vastuulääkäripalvelu tuo lääketieteellisen osaamisen oikea-aikaisesti kunta-asiakkaiden käyttöön.

Vastuulääkäripalveluiden lähtökohta on jokaisen potilaan yksilöllinen hoidon tarve. Lääkärit tekevät potilaille kokonaisvaltaisen arvion ja hoitosuunnitelman. Kokenut, potilaan kokonaistilanteen tunteva lääkäri vastaa potilaan päivittäisestä hoidosta yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. Lääkäripalvelu on saatavilla ympäri vuorokauden.

Vastuulääkäreistä on kokemusta jo 60 paikkakunnalla. Palvelu kehitettiin yhteistyössä Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän kanssa vuonna 2010.

Vastuulääkäripalvelu on todettu kustannustehokkaaksi, ja niin hoitohenkilökunta, potilaat kuin omaisetkin ovat kokeneet, että palvelu lisää arjen turvallisuutta.

Tutkimuksissa vastuulääkärimallin on todettu tuottavan merkittäviä taloudellisia säästöjä palvelun hankkineille kunnille. Vastuulääkärimallin avulla hoidon laatu paranee ja samalla kustannukset laskevat.

Myös Vastuulääkäripalvelun piirissä oleva hoitohenkilökunta on antanut mallille hyvää palautetta. Lääkärien saatavuus on parantunut merkittävästi, hoitolinjat ovat selkiytyneet, lääkitykset järkeistyneet ja potilaiden toimintakyky on pysynyt hyvänä.

Vastuulääkäripalvelu sopii esimerkiksi ikäihmisten hoitoon, mielenterveyspalveluihin ja vuodeosastoille. Ikäihmisten hoitoon suunniteltu vastuulääkäripalvelu on saanut Lääkäriliiton laatupalkinnon.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

julkisten palveluiden myyntijohtaja Jani Nurisalo
044 733 8552
jani.nurisalo@pihlajalinna.fi

Vastuulääkäri ikäihmisten palveluihin

Kun vanhus siirtyy päivystykseen, on todennäköistä, että hän jää muutamaksi päiväksi sairaalaan. Siirtymiset ja sairaalaolosuhteet rasittavat vanhusta, ja hän voi kotiin palattuaan olla jopa lähtötilannetta huonommassa kunnossa. Vastuulääkäripalvelu tarjoaa riittävän lääkärituen ympärivuorokautisesti, minkä ansiosta voidaan välttää jopa kolme neljästä sairaalakäynnistä. Palvelu on toimiva ja kustannuksia vähentävä ratkaisu vanhustenhoidon kasvaviin vaatimuksiin ja haasteisiin.

Vastuulääkäripalvelulla tavoitellaan turhien akuuttikäyntien vähenemistä terveyskeskuksen ja sairaalan päivystyspisteissä. Tällöin paikallinen terveyskeskus voi kohdentaa resurssinsa muun väestön hoitoon. Kun ongelmiin puututaan varhaisessa vaiheessa, potilaan toimintakyky pysyy hyvänä ja turhilta päivystyskäynneiltä sekä sairaalahoidoilta voidaan välttyä. Vanhuksen elämänlaatu myös paranee, kun häntä hoidetaan tarkoituksenmukaisessa paikassa.

Vastuulääkäripalvelu tuo sujuvuutta ja mielekkyyttä myös hoitohenkilökunnan työhön. Lääketieteellisen tuen puute on suuri ongelma hoitohenkilökunnan arjessa. Vastuulääkärin ympärivuorokautinen tavoitettavuus ratkaisee tämän ongelman ja antaa mahdollisuuden hoitaa asiakkaat turvallisesti tutussa ympäristössä. Asiakkaidemme kokemusten mukaan vastuulääkäriyksikkö on mieluisa työpaikka hoitajille ja sinne on helppo rekrytoida henkilökuntaa.

Vastuulääkäri on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka perustana on potilaiden lähtötilanteen kartoitus. Hyviä tuloksia saavutetaan, sillä kokenut ja sitoutunut vastuulääkäri tuo hoitoon jatkuvuutta ja säännöllisyyttä. Vahva lääkärituki motivoi hoitohenkilökuntaa, ja lääkäreiden ja hoitajien yhteistyö toimii.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

julkisten palveluiden myyntijohtaja Jani Nurisalo
044 733 8552
jani.nurisalo@pihlajalinna.fi

Vastuulääkäri mielenterveyspalveluihin

Lääkäriresurssien saatavuus on monella paikkakunnalla mielenterveystyön haasteena. Psykiatrian vastuulääkäripalvelu mahdollistaa psykiatrian erikoislääkärin tai kokeneen, psykiatrisesti suuntautuneen yleislääkärin palvelun kasvukeskusten ulkopuolella.

Psykiatrian vastuulääkäripalvelussa tavoitellaan potilaan hoitotasapainoa ja vakaata toimintakykyä. Vastuulääkäri on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka perustana on potilaiden lähtötilanteen perusteella tapahtuva potilasvalinta ja ohjaus oikeantasoisiin palveluihin.

Hyviä tuloksia saavutetaan, sillä kokenut ja sitoutunut psykiatrian vastuulääkäri tuo hoitoon jatkuvuutta ja säännöllisyyttä. Palvelussa hyödynnetään sekä paikan päällä tapahtuvaa että etävastaanottoa. Selkeä prosessi ja säännöllinen yhteistyö lääkärin kanssa vaikuttavat positiivisesti myös hoitohenkilökunnan työhön.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

julkisten palveluiden myyntijohtaja Jani Nurisalo
044 733 8552
jani.nurisalo@pihlajalinna.fi

Vastuulääkäripalvelu ja Lääkäriliiton laatupalkinto

Ikäihmisten hoitoon suunniteltu vastuulääkäripalvelu on saanut Lääkäriliiton vuoden 2015 laatupalkinnon. Palkinto myönnettiin hyvistä hoitotuloksista ja palvelun vaikuttavuudesta. Kyseessä on ensimmäinen Lääkäriliiton laatupalkinto, joka on annettu perusterveydenhuollon yksityiselle palveluntuottajalle.

Vastuulääkäripalvelulla tuotetaan lääkäripalveluja ikäihmisille heidän omassa asumisympäristössään, niin kotihoidossa kuin kunnallisissa ja yksityisissä hoivakodeissa. Lää käriliitto painottaa laatupalkinnon perusteluissa, että palvelu hyödyttää potilaita selvästi ja lisää terveydenhuollon toimivuutta.

Vastuulääkäripalvelun lähtökohta on jokaisen potilaan yksilöllinen hoidon tarve. Lääkärit tekevät potilaille kokonaisvaltaisen arvion ja hoitosuunnitelman. Kokenut, potilaan kokonaistilanteen tunteva lääkäri vastaa potilaan päivittäisestä hoidosta yhdessä kotihoidon tai hoivakodin henkilökunnan kanssa. Lääkäripalvelu on saatavilla ympäri vuorokauden.

Palkinto on ennen kaikkea lääkärikollegion tunnustus laadukkaille lääkäripalveluille, joissa potilas ja hänen tarpeensa ovat etusijalla. Monista sairauksista huolimatta ikäihmisellä on oikeus mahdollisimman hyvään elämänlaatuun sekä toimintakykyyn tähtäävään hoitoon omassa kodissaan tai hoivakodissa ilman hoitovastuun pallottelua.

Lue lisää palkinnosta Lääkäriliiton sivuilta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

julkisten palveluiden myyntijohtaja Jani Nurisalo
044 733 8552
jani.nurisalo@pihlajalinna.fi

Tutkimuksia ja kokemuksia vastuulääkäripalveluista

Vastuulääkäripalvelu toi Vaasan kaupungille miljoonasäästöt

Aalto-yliopiston ”G3: Vaikuttavuuden johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa” -hankkeessa on tutkittu, missä määrin Vastuulääkäripalvelun käyttöönotto vaikutti Vaasassa siihen, että ikäihmiset pystyvät jatkamaan asumista aiemmissa asumismuodoissa erikoissairaanhoidon jakson jälkeen.

Tutkimuksessa selvisi, että vastuulääkäripalvelun käyttöönoton jälkeen yhä useampi potilas pystyi siirtymään kotiin ilman kotipalveluita välittömästi hoitojakson päätyttyä. Kotona myös oltiin vuoden seurannan aikana keskimäärin yhteensä yli viikko enemmän kuin aiemmin.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että vastuulääkäripalvelun käyttöönoton jälkeen kotoa erikoissairaanhoitoon tulleiden iäkkäiden potilaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannukset pienenivät noin 1 000 euroa potilasta kohden vuoden seurannassa. Kustannussäästö Vaasan kokoisessa kaupungissa on noin 1 000 000 euroa vuodessa.

”Olemme olleet Vaasassa erittäin tyytyväisiä Vastuulääkäripalveluun. Sen avulla voimme panostaa palveluihin siellä, missä vaikuttavuus on suuri ja kehittyviä ongelmia kyetään ehkäisemään”, toteaa Vaasan kaupungin kotihoidon johtaja Leif Holmlund.

”Tulokset osoittavat, että voimme vähentää sote-kustannuksia väestön ikääntymisestä huolimatta. Vastuulääkäripalvelu onkin täsmälääke Suomen terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseen. Sen avulla kunnat voivat vastata aiempaa paremmin eri sote-palveluja käyttävien potilaiden tarpeisiin ja hoitaa heitä ennakoivasti”, toteaa etälääketieteen johtaja Atte Niittylä.


Vastuulääkäripalvelu tehosti kotihoidon geriatrista osaamista Porvoossa

Porvoon kaupunki tehosti ikäihmisten kotihoidon geriatrista osaamista ja lisäsi lääkäreiden tavoitettavuutta puhelimitse ympärivuorokautiseksi Vastuulääkäripalvelun avulla. Uudistus purki laitoshoidon jonot ja vähensi terveyskeskussairaalan ja erikoissairaanhoidon käyttöä säästäen kaupungille 1,2 miljoonaa euroa pelkästään vuoden 2013 aikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimuksen mukaan Porvoon kotihoidon asiakkaiden sairaalahoitojaksot vähenivät 26 % uudistuksen alkamisesta ja kaikkiaan 35 % lähtötasosta.

”Vaikka kehittämiskohteitakin paljastui, Porvoossa kyettiin säästöistä huolimatta parantamaan kotihoidon laatua lisäämällä etulinjaan geriatrista asiantuntemusta ja hoitajien osaamista. Vanhustenhuollon laitosvaltaisuutta voitaneen purkaa kustannustehokkaasti aiempaa laadukkaammilla kotihoitopalveluilla. Valtakunnalliset säästötavoitteet ovat realistisia, jos Porvoon kaltaiseen lääketieteellisen hoidon kehittämiseen yhdistetään myös omaishoidon kokonaisvaltainen tukeminen”, THL:n tutkimuksessa todetaan.


Vastuulääkäripalvelu vähensi päivystyskäyntejä Keski-Vantaalla

Erikoislääkärin tuesta on ollut tukea Vantaan Hakunilan alueen kotihoidossa. Keski-Vantaan terveyspalvelupäällikkö Pertti Sopanen kertoo hyvistä tuloksista:

”Pihlajalinna hoitaa Hakunilan alueen kotihoidon lääkäripalvelun. Tämän lisäksi Hakunilan terveysaseman lääkärit voivat konsultoida geriatria. Erikoislääkärin tuesta on hyötyä, sillä Hakunilan terveysasema on opetusterveyskeskus ja meillä on paljon nuoria lääkäreitä.
Sekä kotihoidon asiakkaat että terveyskeskuksen käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä vastuulääkäripalveluun. Nyt meillä on virka-aikana oma vastuulääkäri ja muina aikoina takapäivystäjä, joka tietää asiakkaiden hoitosuunnitelman ja osaa antaa täsmäohjeita.
Päivystyskäynnit ovat vähentyneet. Olemme myös pystyneet tukemaan ikäihmisten kotona selviytymistä entistä pidempään.”


Vastuulääkäripalvelu toi hoitotyöhön jatkuvuutta Raaseporissa

Vastuulääkäripalvelu toi arjen hoitotyöhön turvallisuutta ja ikäihmisten hoitoon jatkuvuutta Raaseporissa. Lisäksi palvelun käyttöönotto sai aikaan kustannussäästöjä. Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkola kertoo muutoksesta:

”Pari vuotta sitten Raaseporissa oli kova pula lääkäreistä. Täällä oli vaikeaa saada lääkäriä käymään säännollisesti vanhusten asumisyksiköissä, ja jos kotihoidon asiakkaasta piti soittaa päivystykseen, lääkäri vaihtui koko ajan. Viime vuodesta alkaen Doctagon on vastannut Raaseporin kaupungin säännöllisen korihoidon piirissä olevien kansalaisten ja asumisyksiköissä asuvien kansalaisten lääkäripalveluista.

Olemme tavattoman tyytyväisiä. Henkilökunta sanoo, että työhön on tullut turvallisuutta, kun hoitopäätöksiä ei tarvitse tehdä yksin. Lääkärin saa kiinni, ja hän tietää kunkin asiakkaan terveysongelmat.

Selvitämme kustannussäästöjä parhaillaan, mutta alustavasti tiedämme, että 75-vuotiaiden erikoissairaanhoidon kustannukset pienentyivät 2,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna vuonna 2015.”

Kiinnostuitko Vastuulääkäripalvelusta? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

julkisten palveluiden myyntijohtaja Jani Nurisalo
044 733 8552
jani.nurisalo@pihlajalinna.fi