Nivelrikko sormissa ja ranteessa

Nivelrikko esiintyy yleisimmin sormien kärki- ja keskinivelissä. Nivelrikkoa voi esiintyä myös peukalon rystynivelessä, mutta muissa nivelissä vain hyvin harvoin. Sormissa nivelrikon syy on yleisimmin perinnöllinen.

Kärkinivelten kuluma ilmenee kivun ohella nivelen ympärille kehittyvinä ulospäin näkyvinä kyhmyinä (Heberdenin kyhmyt), mukoosikystana, nivelen löystymisenä tai jäykistymisenä. Sormissa nivelten kuluma ilmenee kivun lisäksi myös selkeinä kyhmyinä sekä nivelten jäykistymisenä tai löystymisenä.

Nivelrikon hoito sormissa

Nivelrikon edetessä sormi usein jäykistyy ja puristusvoima heikkenee. Tauti voi johtaa siihen, ettei sormen kärjellä saa enää kunnon otetta.
Sormien nivelrikon hoito aloitetaan konservatiivisin keinoin. Näistä yleisimmät ovat kipulääkitys, lasta ja fysioterapia. Hyvin säilyneet nivelpinnat saatetaan puhdistaa leikkauksella, jossa tulehtunut nivelkalvo ja kyhmyt poistetaan.

Jos nivelpinnat ovat muuttaneet muotoaan, voidaan nivel luuduttaa leikkauksella, jossa nivel jäykistetään pieneen toiminnallisesti sopivaan koukkuasentoon. Luutuminen kestää viidestä kuuteen viikkoa, minkä jälkeen sormen käytölle ei ole rajoitteita. Toisin kuin voisi luulla, sormen kärkinivelen luudutus on toiminnallisesti hyvä ratkaisu, eikä rajoita sormen näppäryyttä.

Keskinivelen kulumaa esiintyy sekä itsestään syntyneenä että taustalla olleen vamman jälkeisenä, sillä keskinivelen alueen murtumat ovat hyvin tavallisia. Sekä konservatiiviset että leikkaushoitovaihtoehdot ovat samanlaiset kuten kärkinivelen osalta. Keskinivelille on kuitenkin olemassa myös keinoniveliä, jotka soveltuvat joihinkin tapauksiin. Keinonivelen asennus sormen keskiniveleen ei kuitenkaan ole samalla tavalla hyödyllistä kuin isojen nivelten, esimerkiksi polvi- tai lonkkanivelten kohdalla, sillä keskinivelen keinonivelet eivät kestä suurta kuormitusta, eivätkä yleensä siksi sovi vielä aktiivisille käden käyttäjille.

Keskinivelen luudutus aiheuttaa jonkin verran enemmän rajoitusta sormen toiminnallisuuteen verrattuna kärkiniveleen, mutta on hyödyllinen, kun konservatiivisesta hoidosta huolimatta kivut haittaavat runsaasti käden toimintaa tai nivel on muuttunut liikkumattomaksi.

Lue lisää

Nivelrikko peukalossa
Nivelrikko ranteessa
Peukalon nivelrikon hoito

Nivelrikko peukalossa

Rystynivelen (MP-nivel) kulumaa esiintyy peukalossa sekä itsestään syntyneenä että alueen vammojen seurauksena (murtumat sekä ’hiihtäjän peukalo’ että ’Gamekeeper´s thumb’), mutta harvemmin sormissa, joissa taustalla on yleensä vamma.

Kun peukalon MP-nivel ei liiku tai on kivulias konservatiivisesta hoidosta huolimatta, harkitaan nivelen luuduttamista. Toimenpiteessä nivel jäykistetään toiminnallisesti hyvään asentoon. Jäykistyksen aiheuttama toiminnallinen vaje on pieni, kun peukalon tyvinivel on kunnossa, sillä tyvinivelen suuri liikelaajuus kompensoi menetettyä rystynivelen liikettä. Potilaat ovat yleensä hyvin tyytyväisiä eivätkä koe jäykistyksen rajoittavan merkittävästi käden toimintaa.
Peukalon tyvinivelen (CMC I -nivel) kuluma on yleisimpiä käden kulumavaivoja niin itsestään syntyneenä kuin tyvinivelen vamman (murtuma tai nivelsidevamma) seurauksena.

Nivelrikko ranteessa

ranne-nivelrikko

Suurin osa ranteen kulumista sijaitsee ranteen veneluun ympärillä. Tämä johtuu veneluun keskeisestä asemasta ranteen kuormituksessa ja stabiliteetissa sekä veneluun alueen vammojen yleisyydestä (niin nivelsidevammat kuin murtumat).

Pekalon nivelrikon hoito

Kuten kaikissa kulumavaivoissa, oireita kannattaa ensin hoitaa konservatiivisesti. Kun kulumaoireet alkavat olla hankalat, voidaan tehdä nivelen muovausleikkaus (artroplastia). Leikkaus on syytä tehdä ennen kuin kuluman aiheuttama jäykistyminen on johtanut peukalon hangan aukeamisen ja siten tarttumisotteen laajuuden rajoittumiseen.

Leikkausmenetelmiä on useita ja valinta riippuu kuluman laajuudesta sekä käteen kohdistuvasta rasituksesta. Peukalon tyvinivelen kulumaan liittyy hyvin usein lähellä sijaitsevan STT-nivelen nivelrikko. Silloin leikkaushoidossa kuluneet nivelpinnat käsittävä pieni trapezium-niminen luu poistetaan ja korvataan kyynärvarresta otetulla jännesiirteellä. Leikkauksen jälkeen kädessä pidetään lastaa neljästä kuuteen viikkoa, minkä jälkeen siirrytään asteittain – samoin neljästä kuuden viikon aikana - normaaliin kuormitukseen.

Peukalon tyvinivel jää siis toimenpiteessä liikkuvaksi ja toiminnallinen tulos on yleensä hyvä. Jos potilas kuitenkin tekee hyvin raskasta ruumiillista työtä, voi puhtaassa peukalon tyvinivelen kulumassa tyvinivelen luudutus olla parempi vaihtoehto. Silloin nivel luudutetaan toiminnallisesti parhaaseen asentoon tarttumaotteita ajatellen.

Ranteen nivelrikon hoito

Leikkaushoitoon on lukuisia ranteen osaluudutusvaihtoehtoja. Ranteen osaluudutuksessa ranneniveleen jää liikettä.

Leikkauksen jälkeinen liikkuvuus on suhteessa sitä edeltäneeseen liikkuvuuteen: Jos ranne on jo ehtinyt pahasti jäykistyä kuluman vuoksi, jää myös leikkauksen jälkeinen liikkuvuus alhaisemmaksi kuin jos leikkaus tehdään liikkuvuuden ollessa vielä kohtuullisen hyvä. Ranteen osittaisten luudutusten jälkeen toiminnallinen tulos on kuitenkin yleensä aina hyvä ja jäljellä oleva liikelaajuus täysin riittävä kaikkeen tavanomaiseen toimintaan ja työskentelyyn.

Ranteen täydellinen nivelrikko

Jos nivelrikkoa on ranteessa laajalti sekä ylemmässä että alemmassa rannenivelessä, ei yhden nivelraon luudutuksella tai ranteen osaluudutuksella saavuteta kivuttomuutta. Silloin leikkaushoitona on ranteen luudutus, jonka seurauksena ranteen ojennus-koukistusliike sekä sivusuuntaiset taivutukset jäävät kokonaan pois.

Ranne luudutetaan yleensä suoraksi tai pieneen ojennukseen riippuen potilaan kätisyydestä ja toiminnallisista toiveista. Kyynärvarren kierrot säilyvät normaaleina, kuten luonnollisesti myös sormien liike. Ranteen luudutuksessa luudutettavia nivelpintoja on niin monta, että nivelrakoihin tarvitaan siirteeksi luuta joka otetaan usein potilaan suoliluun harjasta (lantio) pienestä viillosta, joka jää näkymättömiin alushousujen alle eikä vaikuta kävelyyn. Ranteen luudutuksen jälkeen luutuminen kestää noin kuusi viikkoa, minkä jälkeen käyttörajoituksia ei ole.