Muistihäiriöt ja -sairaudet

Muistihäiriö on yleinen oire. Tavallista unohtelua voi esiintyä joskus jokaisella. Muistisairaudessa sen sijaan muisti ja tiedonkäsittely heikentyvät aivoja rappeuttavan sairauden vuoksi, mikä vaatii hoitoa.

Muistihäiriöitä voi esiintyä väliaikaisesti myös terveillä ihmisillä, esimerkiksi väsymyksen, stressin, masennuksen tai kiputilojen vuoksi. Lisääntyneet muistioireet tulisi kuitenkin selvittää muistitutkimuksilla. Riski muistisairauksille kasvaa iän karttuessa, ja myös perimällä voi olla vaikutusta. Edetessään muistisairaus johtaa dementiaan, jossa itsenäinen eläminen on vaikeutunut.

Yleisimmät etenevät muistisairaudet ovat:

 • Alzheimerin tauti (yleisin dementiaa aiheuttava muistisairaus)
 • Verisuoniperäinen eli vaskulaarinen muistisairaus
 • Lewyn kappale -tauti
 • Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus
 • Parkinsonin tauti

Dementia on tila, jossa muistisairaus on edennyt niin pitkälle, että se haittaa päivittäisistä arkitoimista selviytymistä. Muistisairauden tunnistaminen varhaisessa vaiheessa ennen dementiaa edesauttaa kuntoutusta ja toimintakyvyn säilymistä, sillä hoito on sitä tehokkaampaa, mitä aiemmin sen aloittaa.

Lääkäriin tulisikin ottaa yhteyttä, mikäli havaitsee itsellään tai läheisellään seuraavia oireita:

 • Lähimuisti on heikentynyt
 • Muistioireet hankaloittavat arkitoimia tai työntekoa
 • Uusien asioiden oppiminen ei luonnistu tai ohjeiden noudattaminen on haastavaa
 • Sanoja on vaikea löytää tai niitä käyttää asiayhteyksissä väärin
 • Muistioireiden kanssa esiintyy mielialamuutoksia tai ahdistuneisuutta
 • Esineet ovat toistuvasti hukassa tai tavaroiden käyttötavan ymmärtäminen on vaikeutunut
 • Taloudellisten asioiden hoitaminen on vaikeutunut
 • Eksyminen tutussa ympäristössä, tuttujen kulkureittien unohteleminen
 • Kellon ymmärtäminen on vaikeutunut
 • Sovittujen tapaamisten unohteleminen
 • Aloitekyvyn ja ongelmanratkaisukyvyn heikentyminen
 • Persoonallisuuden muutokset, sekavuus, pelokkuus, epäluuloisuus

Suomessa on arviolta lähes 200 000 muistisairasta ihmistä. Hyvät elämäntavat ja liikunta auttavat ehkäisemään muistisairauksia.

Lue lisää Alzherintaudista.