Kundrespons

För oss på Pihlajalinna är all kundrespons av största värde – både då det handlar om positiv respons och då du vill lyfta fram vad vi kunde göra bättre. Responsen hjälper oss med att utveckla vår verksamhet så att vi framöver kan erbjuda våra kunder allt högklassigare tjänster.

När det gäller att boka eller avboka en tid, kan du göra det i Pihlajalinnas självbetjäningskanaler: i MinPihlajalinna och i Pihlajalinna Hälsoappen kan du se och avboka din tid i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren. För att få vård eller att förnya recept rekommenderar vi Pihlajalinna Hälsoappen eller att ringa vår riksomfattande kundservice. När det gäller fakturor kan du kontakta Pihlajalinnas fakturering.

Via vårt kundresponsformulär kan du ge allmän respons om Pihlajalinnas tjänster eller göra en reklamation. Vänligen notera att kundresponsformuläret inte är avsett för anteckning av känsliga person- eller hälsouppgifter. Vi ber dig att inte skriva din personbeteckning eller annan känslig information på formuläret.

Patientombud

Från och med 1.1.2024 ansvarar välfärdsområdena och Helsingfors stad för patientombudsverksamheten även ifråga om privata tjänsteproducenter, lagen om patientombud och socialombud (739/2023). Om du behöver hjälp eller råd, hjälper patientombuden (tidigare patientombudsmännen) dig och ger vid behov råd eller ytterligare information om hur du gör en anmärkning. Patientombudet kan inte ta ställning till medicinska vårdbeslut eller till huruvida det inträffat eller inte inträffat en patientskada i vården. Kontaktinformation till patientombuden ser du på välfärdsområdets webbplats eller Helsingfors stads webbplats.

Ladda ned minneslista: Vad ska du göra om du är missnöjd med servicen eller vården inom social- och hälsovården?

Innan du gör en anmärkning

Om du är missnöjd med hälso- och sjukvården eller bemötandet hos Pihlajalinna, rekommenderar vi att i första hand diskutera detta med den person som gett vården. Vanligtvis kan man genom öppen diskussion lösa ärenden som gäller vården, återställa förtroendet för vården eller återställa samförståendet.

Anmärkning som gäller hälso- och sjukvård

I 10 § i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) konstateras det att en patient som är missnöjd med den hälso- och sjukvård som han eller hon har fått vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller med bemötandet i samband med den har rätt att framställa anmärkning till den chef som ansvarar för hälso- och sjukvården vid verksamhetsenheten. Om en patient på grund av sjukdom eller nedsatt psykisk funktionsförmåga eller av någon annan motsvarande orsak inte kan framställa anmärkning själv, eller om patienten är död, kan anmärkningen framställas av patientens lagliga företrädare, en anhörig eller någon annan närstående. Du kan göra en anmärkning på vidstående formulär. Ytterligare information om anmärkningar finns på Valviras webbplats.

Klagomål som gäller hälso- och sjukvård

Ifall du är missnöjd med svaret på din anmärkning kan du göra ett klagomål till regionförvaltningsmyndigheterna (avi.fi/ eller Valvira. Med klagomål avses i denna kontext en anmälan om misstänkt felaktigt tillvägagångssätt eller försummelse till tillsynsmyndigheten. Mera information om klagomål som gäller hälso- och sjukvården finns på Valviras webbplats.

Patientskadeanmälan

Ifall du misstänker patientskada kan du göra en patientskadoanmälan: Patientförsäkringscentralen (pvk.fi/

Kundupplevelsemätning

På Pihlajalinna mäter vi ständigt kundupplevelsen genom att använda det internationellt använda nettorekommendationsindexet (NPS). Dessutom samlar vi in kundförståelse med tjänstspecifika upplevelsemätningar. På det här sättet får vi värdefull information om kundernas serviceupplevelser och kan utgående från det urskilja de mest centrala utvecklingsområdena.