Allmänna bokningsvillkor

Tillämpningsområde

Dessa villkor tillämpas på tidsbokning för de tjänster som Pihlajalinna-koncernens (Pihlajalinna Terveys Oy FO-2303024-5, nedan ”Serviceleverantör”) läkarcentraler och tandvårdskliniker (nedan ”Läkarcentral”) erbjuder oberoende av hur bokningen utförs.

Pihlajalinnas elektroniska tidsbokningssystem (nedan ”System”) är Serviceleverantörens Läkarcentralers tidbokningssystem, med vilket Läkarcentralernas alla kunder kan boka Serviceleverantörens tjänster vid olika verksamhetsställen. Användningen av Systemet förutsätter att kunden förbinder sig till att följa dessa villkor och uppge de uppgifter som krävs i samband med den. Innan kunden gör en bokning i Systemet har kunden en möjlighet att läsa dessa villkor och de, samt de ändringar som görs i dem vid varje enskilt fall, blir en del av avtalet mellan Serviceleverantören och kunden som gjort tidsbokningen.

Kunden meddelar att han eller hon förstår att Systemet inte ska användas i nödsituationer, utan då ska man kontakta det allmänna nödnumret: 112.

Insamling och hantering av personuppgifter

I samband med användningen av Systemet samlar Serviceleverantören information om besökarbeteende från webbplatsen och den mobila webbplatsen med hjälp av kakor eller liknande teknik som man kan utnyttja och använda för att utveckla affärsverksamheten och kundtjänsten för bolag som hör till Serviceleverantörenskoncern, marknadsföring, analys, statistik och andra likande ändamål. Med kakor eller liknande teknik kan man samla bl.a. identifierande attribut, e-postadress, kontaktuppgifter, t.ex. adress eller telefonnummer.

Uppkomsten av ett avtal och dess innehåll

Såvida inte annat avtalats skriftligen uppkommer ett avtal mellan parterna då kunden och Serviceleverantören avtalar om tidsbokning. Tidsbokningen kan ske bl.a. via Systemet, per telefon, elektroniskt samt genom att besöka en Läkarcentral.

Uppgifter som kunden uppger

Kunden ska uppge de uppgifter som Serviceleverantören ber om till Serviceleverantören i Systemet eller på annat sätt. Kunden försäkrar att han eller hon har uppgett riktiga och aktuella uppgifter. Kunden ansvarar för fel eller förseningar som beror på att uppgifterna som kunden angett är felaktiga, bristfälliga eller föråldrade.

Annullering och försening

Serviceleverantören har rätt att debitera kunden för en oanvänd tid om den bokade tiden inte har annullerat senast 24 timmar, eller vid en annan avvikande tidpunkt som avtalats med ett separat företagsspecifikt serviceavtal, före den bokade tidpunkten.

Om kunden anländer för sent är Serviceleverantören inte skyldig att överskrida den avtalade tidtabellen eller påbörja den avtalade åtgärden om den inte kan utföras inom den avtalade tidtabellen. Serviceleverantören strävar efter att ta emot kunden eller patienten på den avtalade tiden, men på grund av hälsovårdens karaktär kan man inte garantera den avtalade tiden.

Annullering av tid

En bokad tid kan annulleras genom att ringa den landsomfattande kundtjänsten 010 312 010 eller på webbplatsen pihlajalinna.fi via länken Egna uppgifter.

Priser

För yrkesutövarens (den mottagande läkaren) och Läkarcentralens tjänster tillämpas separata vid varje enskild gång giltiga prislistor utöver vilket en byråavgift debiteras. Utlåtanden, laboratorie- och röntgenundersökningar, åtgärder, eventuella vaccinationer samt läkemedel och material som används under läkarbesöket debiteras separat. På grund av hälsovårdens karaktär kan alla nödvändiga undersökningar och vårdåtgärder inte bedömas på förhand. En vid varje enskild gång giltig prislista finns på webbplatsen pihlajalinna.fi under avsnittet prislista.

Betalningsvillkor

Om man inte har en separat skriftlig överenskommelse om någonting annat betalar kunden kontant för tjänsten med ett betalningsmedel som Läkarcentralen godkänt i samband med besöket i enlighet med den praxis som följs vid Läkarcentralen.
Serviceleverantören har rätt att driva in en förskottsbetalning om den så önskar. Innan tidsbokningen och den egentliga hälsovården ska kunden meddela om kunden inte kan betala för tjänsten på det tidigare nämnda sättet.

Serviceleverantören har rätt att avbryta sin avtalsenliga skyldighet om det framkommer faktorer på basen av vilka det finns skäl att misstänka att kunden inte uppfyller sin avtalsenliga skyldighet. Om betalningen blir försenad är kunden skyldig att betala dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen samt påminnelse- och indrivningsavgifter.

Om man blir tvungen att skicka en separat faktura, skriftligen eller elektroniskt, för tjänsten till kunden har Serviceleverantören rätt att driva in ett faktureringstillägg i enlighet med en giltig prislista. Betalningsvillkor för dessa fakturor är 14 dagar netto.

Andra än kunder som betalar själva

Om det är frågan om en tjänst inom företagshälsovården eller kunden av andra skäl inte betalar för tjänsten själv ska kunden undersöka och säkerställa betalningsarrangemanget innan tidsbokningen för att försäkra en smidig service.
Om aktören som kunden angett inte betalar för tjänsten ansvarar kunden själv för betalningen.

Webbokningens begränsade ansvar

Serviceleverantören uppdaterar och utvecklar kontinuerligt alla sina webbtjänster (inklusive Systemet). Serviceleverantören strävar efter att alltid producera felfri och snabb service för kunderna, även på webben. Vi kan ändå inte garantera webbtjänsternas fullkomliga felfrihet eller tillgänglighet. Serviceleverantören ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, som eventuellt orsakas för användaren vid användningen av Serviceleverantörens System eller övriga webbtjänster.

Serviceleverantören ansvarar inte heller för webbtjänsternas eventuella funktionsavbrott till exempel på grund av underhållsarbete, tekniska fel, uppdatering av webbtjänsterna eller publiceringen av nya utvecklingsversioner eller andra motsvarande skäl, eller direkta eller indirekta skador som kan bero på den webbaserade tidsbokningens eller tidsannulleringens funktion eller uteblivna funktion. Serviceleverantören ansvarar inte för funktionen hos webbtjänstanvändarnas egna dataförbindelser. Serviceleverantörens anställda ger inte heller råd beträffande dataförbindelsernas funktion eller installering.

Force majeure

Serviceleverantören ansvarar inte för förseningar eller andra överträdelser av skyldigheter, som orsakas av skäl som ligger utanför Serviceleverantörens kontroll. Med skäl som ligger utanför Serviceleverantörens kontroll avses strejk eller annan kollektiv åtgärd, brand, sjukhusbakterie som orsak till avbrott eller annan försening, den mottagande yrkespersonens insjuknande, avbrott i eldistributionen, dataförbindelserna eller datasystemens funktion, offentligrättslig åtgärd eller annan sådan orsak, som Serviceleverantören inte rimligen kan undanröja.

Tillämplig lag och avgörande av meningsskiljaktigheter

På dessa allmänna bokningsvillkor tillämpas Finlands lag, bortsett från förordningar som berör lagkonflikter. Eventuella meningsskiljaktigheter beträffande bokningsvillkoren avgörs slutligen i Birkalands tingsrätt.