Kvalitetspolicy

Pihlajalinnas kvalitetspolicy och kvalitetsstyrningssystem stödjer Pihlajalinna-koncernens strategi. En gemensam kvalitetspolicy iakttas inom hela Pihlajalinna-koncernen.

Pihlajalinna vill försäkra att bolagets verksamhet motsvarar gällande lagstiftning, myndighetsföreskrifter och att verksamheten motsvarar tillståndens och sektorns krav.

Pihlajalinnas ledning förbinder sig till att följa kraven och övervakar utvecklingen av kundupplevelsen, den medicinska kvaliteten, personaltillfredställelsen och processkvaliteten och påbörjar nödvändiga åtgärder för att uppfylla kvalitetsmålen.

Pihlajalinnas ledning förbinder sig till att ständigt förbättra verksamheten och kvalitetsstyrningssystemet och skapa förutsättningar för att uppnå kvalitetsmålen.

Pihlajalinnas kvalitetsmål är som följer:

• Utmärkt kundupplevelse: Net Promotion Score (NPS) > 80 (eller annat nyckeltal som mäter kundupplevelsen)
• Utmärkt patientsäkerhet, som försäkras genom överlägset medicinskt kunnande: mängden felbehandlingar = 0
• Personalen är nöjd och motiverad: Employee Net Promoter Score (eNPS) +15 (vid 2025)
• Kliniska och administrativa processer fungerar i enlighet med kvalitetsmålen och som planerat

Kvalitetscertifikat

Pihlajalinnas privata läkarcentraler, specialsjukvård och tandläkarcentraler, Ikipihlaja boende service för seniorer och Uniikki boende service för specialgrupper har beviljats kvalitetscertifikatet ISO 9001 för sin verksamhet. En lista över certifierade verksamhetsställen finns här. Pihlajalinna Dextras verksamhet har också beviljats certifikatet ISO/ IEC 27001 för ledningssystem för informationssäkerhet.

ISO 9001:2015 SVE
ISO/IEC 27001:2017-sertifikaatti SVE

Tillstånd

Pihlajalinnas alla enheter som producerar privata hälsovårdstjänster har tillståndsmyndighetens tillstånd att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster (Lag om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 4 §).