Yleiset varausehdot

Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Pihlajalinna-konsernin (Pihlajalinna Terveys Oy y-2303024-5, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) lääkärikeskusten ja hammaslääkäriasemien (jälj. Lääkärikeskus) tarjoamien palveluiden ajanvaraukseen riippumatta siitä, miten varaus tehdään.

Pihlajalinnan sähköinen ajanvarausjärjestelmä (jälj. Järjestelmä”) on Palveluntarjoajan tarjoama Lääkärikeskustensa ajanvarausjärjestelmä, jolla Lääkärikeskusten kaikki asiakkaat voivat varata Palveluntarjoajan palveluita eri toimipisteisiin. Järjestelmän käyttäminen edellyttää, että asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja ja sen yhteydessä vaadittavien tietojen antamista. Ennen Järjestelmässä tehtävää ajanvarausta asiakkaalla on mahdollisuus lukea nämä ehdot ja ne, niihin kulloinkin tehtävine muutoksineen tulevat osaksi Palveluntarjoajan ja ajanvarauksen tehneen asiakkaan välistä sopimusta.

Asiakas ilmoittaa ymmärtävänsä, ettei Järjestelmää tule käyttää hätätapauksissa, vaan silloin tulee ottaa yhteyttä yleiseen hätänumeroon: 112.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Järjestelmän käyttämisen yhteydessä Palveluntarjoaja kerää netti- ja mobiilisivuilta evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla selainkäyttäytymistietoa, jota voidaan hyödyntää ja käyttää Palveluntarjoajan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, markkinointiin, analysointiin, tilastointiin ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Evästeen tai vastaavan tekniikan avulla voidaan kerätä mm. tunnistetiedot, sähköpostiosoite, yhteystiedot, esim. osoite tai puhelinnumero.

Sopimuksen syntyminen ja sisältö

Jollei toisin ole kirjallisesti sovittu, sopimus syntyy osapuolten välille, kun asiakas ja Palveluntarjoaja sopivat ajanvarauksesta. Ajan varaaminen voi tapahtua mm. Järjestelmän kautta, puhelimitse, sähköisesti sekä lääkärikeskuksessa asioimalla.

Asiakkaan antamat tiedot

Asiakkaan tulee antaa Palveluntarjoajalle Järjestelmässä tai muulla tavoin Palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että asiakkaan antamat tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita.

Peruutus ja viivästyminen

Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa käyttämätön aika asiakkaalta, ellei varattua aikaa ole peruutettu viimeistään 24 tuntia, tai erillisellä yrityskohtaisella palvelusopimuksella sovittuna poikkeavana ajankohtana, ennen varattua ajankohtaa.

Jos asiakas saapuu myöhässä, Palveluntarjoaja ei ole velvollinen ylittämään sovittua aikataulua eikä aloittamaan sovittua toimenpidettä, jos sitä ei voida suorittaa sovitussa aikataulussa. Palveluntarjoaja pyrkii ottamaan asiakkaan tai potilaan vastaan sovittuna aikana, mutta johtuen terveyspalvelun luonteesta sovittua aikaa ei voida taata.

Ajan peruuttaminen

Varatun ajan voi peruuttaa soittamalla valtakunnalliseen asiakaspalveluun 010 312 010 tai pihlajalinna.fi sivustolta linkistä omat tiedot.

Hinnat

Ammatinharjoittajan (vastaanottavalääkäri) ja Lääkärikeskuksen palveluiden osalta sovelletaan erikseen kulloinkin voimassa olevia hinnastoja, minkä lisäksi veloitetaan toimistomaksu. Lääkärikäynnillä tehtävistä lausunnoista, laboratorio- ja röntgentutkimuksista, toimenpiteistä, mahdollisista rokotteista sekä lääkkeistä ja tarvikkeista veloitetaan erikseen. Terveyspalvelun luonteesta johtuen kaikkia tarpeellisia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä ei voida etukäteen arvioida. Kulloinkin voimassaoleva hinnasto löytyy pihlajalinna.fi verkkosivustolta kohdasta hinnasto.

Maksuehto

Ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita, asiakas maksaa palvelun käteismaksuna Lääkärikeskuksen hyväksymillä maksuvälineillä käynnin yhteydessä Lääkärikeskuksessa noudatettavan käytännön mukaan.

Palveluntarjoaja on oikeutettu perimään harkintansa mukaan ennakkomaksua. Asiakkaan tulee ilmoittaa ennen ajanvarausta ja varsinaista terveyspalvelua, jos asiakas ei voi maksaa palvelua edellä kerrotulla tavalla.

Palvelun tarjoajalla on oikeus keskeyttää sopimusvelvoitteensa, jos ilmenee seikkoja, joiden nojalla on syytä epäillä, että asiakas jättää sopimusvelvoitteensa täyttämättä. Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron sekä muistutus- ja perintäkulut.

Mikäli palvelusta joudutaan lähettämään asiakkaalle erikseen lasku, kirjallisesti tai sähköisesti, on Palveluntuottaja oikeutettu perimään voimassaolevan hinnastonsa mukaisen laskutuslisän. Maksuehto näille laskuille on 14 päivää netto.

Muut kuin itse maksavat asiakkaat

Mikäli kyseessä on työterveyshuoltoon kuuluva palvelu tai asiakas ei muulla perusteella maksa itse palvelua, asiakkaan on selvitettävä ja varmistettava maksujärjestely ennen ajanvarausta sujuvan palvelun varmistamiseksi.

Jos asiakkaan ilmoittama taho ei maksa palvelua, vastaa asiakas maksusta itse.

Verkkovarauksen vastuun rajoitus

Palveluntarjoaja päivittää ja kehittää kaikkia verkkopalveluitaan (sisältäen Järjestelmän) jatkuvasti. Palveluntarjoaja pyrkii aina tuottamaan virheetöntä ja nopeaa palvelua asiakkaille myös verkossa. Emme kuitenkaan voi taata verkkopalveluiden täydellistä virheettömyyttä tai saatavuutta. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu palveluntarjoajan Järjestelmän tai muiden verkkopalveluiden käyttämisestä.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa verkkopalveluiden mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen, verkkopalveluiden päivitysten tai uusien kehitysversioiden julkaisun tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat johtua verkossa tapahtuvan ajanvarauksen tai ajan peruuttamisen toiminnasta tai toimimattomuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa verkkopalveluiden käyttäjien omien tietoliikenneyhteyksien toiminnasta eikä palveluntarjoajan henkilökunta anna tietoliikenneyhteyksien toimintaa tai asennusta koskevaa neuvontaa.

Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat palveluntarjoajasta riippumattomista syistä. Palveluntarjoajasta riippumattomiksi syiksi katsotaan lakko tai muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, sairaalabakteeri keskeytymisen tai muun viivästymisen syynä, vastaanottavan ammattihenkilön sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota palveluntarjoaja ei voi kohtuudella poistaa.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Näihin yleisiin varausehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Varausehtoihin liittyvät mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan viime kädessä Pirkanmaan käräjäoikeudessa.