Mitä on työterveyshuolto?

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille. Työterveyshuollon toiminnan tavoitteena on

  • terveellinen ja turvallinen työympäristö
  • työhön liittyvien sairauksien ehkäiseminen ja
  • työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluu työhön liittyvät terveystarkastukset, työpaikkaselvitys, työkyvyn tukeminen ja sairauksien tai oireiden selvittely, silloin, kun niillä on yhteys työhön. Työsuojeluviranomainen valvoo, että työnantaja on järjestänyt ja toteuttanut lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut.

Työpaikkaselvitys työterveyshuollon perustana

Työterveyshuollon sisältö perustuu työpaikan tarpeisiin ja työn terveydellisen merkityksen arviointiin. Työterveyshuoltotoiminnan perusta on työpaikkaselvitys, josta työterveyshuolto tekee kirjallisen raportin. Työpaikkaselvityksessä esille tulleet asiat otetaan huomioon, kun työnantajan, henkilöstön edustajan ja työterveystiimin kanssa yhteistyössä laaditaan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Työnantajan on pidettävä työterveyshuoltosopimus ja työpaikkaselvityksestä tehty raportti kaikkien työntekijöiden nähtävillä työpaikalla.

Terveystarkastuksilla selvitetään terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä

Työnantajalla on lain edellyttämä velvollisuus järjestää säännölliset terveystarkastukset työterveyshuollossa, jos työssä on säädöksissä määriteltyä erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavia tekijöitä (esimerkiksi melua, jauhopölyä tai liuottimia) tai muita terveydellisiä riskejä. Työntekijällä on velvollisuus osallistua terveystarkastuksiin.

Terveystarkastuksilla voidaan lisäksi tukea työkykyä, päihdeongelman varhaista tunnistamista ja ehkäisemistä sekä hoidon tai tuen piiriin ohjaamista. Useimmiten nämä liittyvät työpaikkojen työkyvyn tuen prosesseihin, kuten varhaisen tuen malliin.

Työterveyshuollon palveluista voi saada Kela-korvausta

Työnantaja voi saada Kelan sairausvakuutuskassasta korvausta lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon ja vapaaehtoisen sairaanhoidon kustannuksista. Kela-korvausta voi saada, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • Palvelut on tuottanut työterveyshuoltolaissa määritellyllä tavalla työterveyshuoltoon pätevöitynyt henkilöstö.
  • Työnantajalla on voimassa oleva työterveyshuoltosopimus.
  • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on ajan tasalla.
  • Toimintasuunnitelmassa kuvatut toiminnat toteutuvat.

*Voit tutustua tarkemmin työterveyshuollon eri osa-alueisiin ja niihin liittyviin koulutusmateriaaleihin esimerkiksi Työterveyslaitoksen ja Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta. *