Organisaatiopsykologinen tuki

Tuki työyhteisöille muutostilanteissa

Palvelumme työyhteisöjen tueksi muutostilanteissa sisältää valmennuksellisia ja arvioivia elementtejä. Tavoitteena on tuottaa tietoa organisaation johdolle muutoksen psykologiasta sekä muutoksen herättämien reaktioiden kanssa työskentelystä.

Ensisijaista on voimaannuttaa sekä johtoa että työntekijöitä toteuttamaan muutostyöskentelyä arjessa tavalla, joka lisää työhyvinvointia. Palvelu koostuu asiakkaan kanssa sovituista asioista ja etenemisvaiheista, joihin yleensä sisällytetään yhteistä väliarviointia. Palvelun hyödyt voivat painottua koetun muutoskuormituksen vähentämiseen tai esim. muutosketteryyttä tukevien taitojen lisääntymiseen organisaatiossa.

Palvelut työpaikan ristiriitatilanteissa

Palvelumme työpaikan ristiriitatilanteissa sisältävät ristiriidan ratkaisumahdollisuuksien kartoittamisen, sovitteluneuvottelut ja niitä edeltävät tapaamiset järjestelyineen sekä tarvittavan esimiestyön tuen. Tavoitteena on työrauhan palauttamisen lisäksi tarjota tunteellisesti vaativassa tilanteessa kaikille osapuolille mahdollisuuden oppia entistä parempia vuorovaikutustapoja.

Onnistuneen työskentelyn tunnusmerkkinä ovat työpaikan kohentuneet taidot toimivan vuorovaikutuksen ylläpidossa työtilanteissa. Lisäksi tarjoamme tunteellisesti kuormittavien ko-kemusten työstämisen mahdollisuuden työterveyspsykologin tai lyhytterapeutin kanssa. Tässä työskentelyssä tavoitteena on korvata mahdollinen negatiivinen noidankehä myönteisellä ko-kemuksella ja toiveikkaalla tulevaisuuden asenteella.

Hyvän työkäyttäytymisen tuki

Palvelumme hyvän työkäyttäytymisen tueksi sisältävät useita elementtejä, joita hyödynnetään asiakkaan tarpeiden pohjalta tapauskohtaisesti soveltaen. Erilaisten kartoitusten lisäksi ele-mentteihin kuuluu esimiehen kanssa käytäviä sparrauskeskusteluja, työyhteisön kanssa toteu-tettavia työpajoja tai tietoiskuja, vuorovaikutustaitojen valmennusta työyhteisöille ja esimiehille, pelisääntöjen rakentamisen tukea johdolle sekä edistymisen seurantaa, voimavarojen vahvistamista ja puheeksioton tukea.

Palvelukokonaisuus räätälöidään asiakas- ja tapauskohtaisesti. Palvelun toteuttajina ovat työterveyspsykologi tai esim. sovittelutaitoihin erikoistuneet osaajat.

Psyykkisen hyvinvoinnin tuki

Palvelumme psyykkisen työhyvinvoinnin tueksi sisältävät konsultointipalveluiden kokonaisuuden, joka tähtää koetun työhyvinvoinnin lisääntymiseen sekä kaikkien työyhteisön jäsenten taitojen karttumiseen työhyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpidossa. Palveluun voidaan sisällyttää kartoituksia, joilla selvitetään hyvinvointia tukevia voimavaroja sekä hyvinvointia laskevia epäkohtia esim. työyhteisön toimivuudessa, vuorovaikutuksessa, työprosessien sujuvuudessa sekä osastojen välisessä yhteistyössä.

Palvelu voidaan rakentaa myös valmennukselliseksi, jolloin työyhteisön jäseniä evästetään tiedoissa ja taidoissa johtaa omaa hyvinvointiaan, seurata ja edistää kuormituksesta palautumista sekä tunnistaa ja vahvistaa voimavaroja niin yksilöllisesti kuin yhteisöllisestikin. Palvelu voidaan räätälöidä myös esimiestyötä tukevaksi, jolloin työhyvinvointi nähdään rakentuvaksi arkisista työpäivän tapahtumista, joita oikea-aikaisesti tarjottu esimiehen panos tukee ja edistää.

Työyhteisön tuki kriisitilanteissa

Palvelumme työyhteisöjen tueksi kriisitilanteissa sisältää äkillisiin voimakkaisiin tilanteisiin perehtyneen työterveyspsykologin etäpalvelut arkisin klo 8–16 sekä tarvittaessa lähityönä ja paikallisesti toteutettavia jälkihoitotoimia. Työyhteisö voi tehdä tapahtumailmoituksen Hoitajapuhelinpalvelun kautta joka päivä ympäri vuorokauden.

Päivystävä työterveyspsykologi ottaa yhteyttä tapahtumailmoituksessa nimettyyn yhteyshenkilöön ja tekee tilannearvion hänen sekä mahdollisesti muiden henkilöiden kanssa keskusteltuaan. Päivystävä työterveyspsykologi tukee kohdetyöyhteisön johtoa etenemisen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä auttaa organisoimaan tarvittavia jälkihoitotoimia normaaliin arkeen palaamisen tueksi.

Edellä kuvattujen palvelujen toteuttajana on työ- ja organisaatiopsykologi, jolla on osaamista työterveyspsykologiasta. Laajemmissa hankkeissa hyödynnetään useita asiantuntijoita.

Voit tilata palvelun olemalla yhteydessä omaan työterveyshoitajaasi tai yrityksesi asiakkuuspäällikköön. Työskentely käynnistyy maksuttomalla kartoituskeskustelulla tilaajan kanssa. Ota yhteyttä!