Att lägga ut alla social- och hälsovårdstjänster gör kostnaderna tydligare

Parkano stads och Pihlajalinnas samföretag Kolmostien Terveys ansvarar för social- och hälsovårdstjänster åt 9 000 invånare i Parkano och Kihniö. Den fullständiga utkontrakteringen ger staden trygghet: kommuninvånarnas bastjänster är tryggade långt framöver och kostnaderna för vårdreformen är tydliga och förutsebara.

I början av 2000-talet led Parkano, precis som många andra små orter, av brist på läkare. Mikko Wirén, som hade jobbat som läkare vid hälsocentralen i Parkano, beslöt anta utmaningen och började söka och rekrytera fler läkare till hälsocentralen.

Ur detta föddes tanken på att hyra läkartjänster redan år 2001 kom Pihlajalinna med i bilden. Sedan dess har Parkano köpt sina läkartjänster av Pihlajalinna.

År 2014 beslöt staden lägga ut alla sina social- och hälsovårdstjänster. Kostnadsutvecklingen hade länge varit alltför snabb och oförutsebar och staden var varje år tvungen att göra nedskärningar inom andra förvaltningsområden för att kunna täcka kostnaderna för vårdreformen.

”Kostnaderna ökade med 2,5–10 procent varje år. Staden fick alltid i slutet av januari information om kostnaderna för specialsjukvård. För en liten stad är det en stor sak om kostnaderna plötsligt ökar med 1,5 miljoner”, berättar stadsdirektören Jari Heiniluoma.

Genom att lägga ut social- och hälsovårdstjänsterna ville man, utöver att dämpa och kunna förutse kostnaderna, trygga tillgången till tjänsterna även i landskapets randområden.

Alla social- och hälsovårdstjänster i samma helhet

Parkano stad ville själv påverka social- och hälsovårdstjänsternas kvalitet och omfattning. Dessutom har staden som mål att satsa på en stark primärhälsovård och på förebyggande arbete – på detta sätt kan även kostnaderna för specialsjukvård förutses. Efter en konkurrensutsättning utsågs Pihlajalinna som samarbetspartner.

Stadens och Pihlajalinans samföretag Kolmostien Terveys grundades år 2016. Samföretaget tillhandahåller alla social- och hälsovårdstjänster åt invånarna i Parkano och Kihniö, med undantag för myndighetsuppgifter. Avtalsperioden är tio år och innefattar även en option på fem år.

”Vi ville att det i utkontrakteringen av social- och hälsovårdstjänsterna samt inom samföretagets ledning skulle finnas en stark lokalkännedom. Staden deltar aktivt i beslutsfattandet inom företaget”, berättar Heiniluoma. ”Verksamheten leds av en styrgrupp, där man regelbundet går igenom frågor tillsammans med Pihlajalinna och stadens grundtrygghetsnämnd.”

Stadsdirektören är nöjd med samarbetet med Pihlajalinna. ”Vi ville skapa upplevelser av trygghet och av att Parkano är en trevlig stad att bo och leva i. Tack vare välfungerande tjänster inom social- och hälsovården säkerställer vi att det även i framtiden finns arbetskraft och barnfamiljer på orten”, säger Jari Heiniluoma.