Genom att utveckla socialservicen främjas kommuninvånarnas välbefinnande och arbetstagarnas arbetshälsa

Socialservicen har stor betydelse för kommuninvånarnas välbefinnande. Detta har man lagt märke till även i Limingo där samarbetet med Pihlajalinna inleddes hösten 2018. Inom projektet för att utveckla socialservicen förtydligas arbetstagarnas roller och kundernas servicestigar. Både klienterna och experterna inom socialservicen kan dra nytta av det här arbetet.

Den helhet som socialservicen utgör är ofantligt omfattande och innefattar människans liv från tidig barndom till ålderdom. Tjänsterna främjar och förbättrar välbefinnandet, eftersom de fungerar på ett förebyggande sätt. Limingo har cirka 10 300 invånare och 35,9 procent av dem är mellan 0 och 15 år. Medelåldern bland kommuninvånarna är 31 år.

När Pihlajalinna år 2018 kontaktade Limingo kommun och föreslog att man skulle presentera en ny servicemodell, blev grundtrygghetsdirektören Eliisa Tornberg intresserad av att få veta mer om produkten. Ett av servicelöftena i Limingo kommuns strategi är att förnyas och våga prova på nya saker. Ville Valkama, regionchef för norra Finland och Sirkka Viiala, yrkesutbildad inom socialarbete och servicechef för Pihlajalinnas socialservice, kom för att presentera den tjänst som utarbetats som ett resultat av samarbetet mellan Pihlajalinna och flera olika kommuner.

”Vi hade själva blivit medvetna om att det fanns ett behov av en sådan här service. Under de senaste tio åren har Limingo vuxit med stormsteg och vi har inte haft tid att stanna upp och fundera över socialservicens struktur och befattningsbeskrivningar, även om verksamhetsmiljön har förändrats”, berättar Tornberg.

Arbetstagarna deltar aktivt i utvecklingsarbetet

Arbetet med att utveckla socialservicen inleddes hösten 2018 med en situationsanalys för vilken alla medarbetare inom socialservicen intervjuades. Dessutom förde de gruppsamtal om de befintliga tjänsterna. På detta sätt kunde man kartlägga styrkor och utvecklingsområden på vilka man grundade den utvecklingsperiod som inleddes i mars.

Syftet med att utveckla servicen är att förtydliga ansvarsområdena för arbetstagarna inom kommunens socialservice. Samtidigt förstärks också klientprocesserna och -kedjorna.

”När den egna rollen är klar, vänder man blicken mot sin kompis. När man, utöver sina egna uppgifter, även känner till de andras roller når man kärnan i ett multiprofessionellt samarbete. Det innebär effektiv verksamhet utan överlappande arbete”, berättar Sirkka Viiala.

Att förbättra arbetshälsan utgör också en viktig del av utvecklingsarbetet, eftersom arbetshälsan förbättras när den anställda får delta i utvecklingen av det egna arbetet. När man funderar på det egna arbetets olika dimensioner och på hur arbetet kan modifieras leder redan detta i sig till bättre arbetshälsa.

”Inom socialservicen är arbetet mångsidigt och grundar sig på tillgänglig information, bland annat uppgifter som har insamlats av klienterna, forskningsbaserad information, yrkesmässig information och erfarenheter. Klienternas verksamhetsmiljöer förändras dock kontinuerligt. Familjeförhållandena kan förändras, man kanske flyttar eller anställningsförhållandet upphör och därför måste socialarbetet samtidigt förändras på motsvarande sätt”, berättar Viiala. ”Förändringarna i klienternas verksamhetsmiljö inverkar på övervägande och beslutsfattande inom socialservicen. Det egna arbetet kan inte imorgon motiveras på samma sätt som idag. Detta ställer krav på arbetshälsa och ork i arbetet.”

Målet är att öka kommunens livskraft

Arbetet med att utveckla socialservicen slutförs i slutet av oktober 2019. När man på våren fokuserade på att förtydliga rollerna och servicebeskrivningarna riktar vi på hösten blickarna utanför socialservicen och skapar tätare serviceprocesser tillsammans med bland annat, hälsovården, äldreomsorgen och bildningstjänsterna. Målet är att närma yrkesområden, radera sektorsgränser och tillsammans hitta ett nytt arbetsgrepp.

I Limingo har man varit mycket nöjd med samarbetet med Pihlajalinna.

”Jag är glad att vi gick med och började uppdatera våra nuvarande verksamhetsmodeller. Vi har också fått positiv respons av personalen”, berättar Tornberg. ”Naturligtvis kommer det ännu att ta tid att införa nya tillvägagångssätt, men projektet är en utmärkt satsning av såväl personalen, organisationen som beslutsfattarna. Vi beviljades extern finansiering för projektet, vilket även är ett bevis på att vi är på rätt väg. Personalen är vår resurs och Limingo kommun vill satsa på sin personal.”

Tornberg uppmuntrar även andra kommuner att rikta blicken mot nya sätt att utveckla den kommunala servicen. I Limingo grundar sig verksamheten på kompanjonskap och nätverk och utvecklingsarbetet ger ökad livskraft åt hela kommunen. I bästa fall kan en privat och offentlig aktör komplettera varandra, eftersom båda parterna utför ett utvecklingsarbete på eget håll.

”Ibland är det ändå bra att någon utomstående tar sig en titt på strukturerna när det gäller utveckling”, säger Tornberg. ”Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt, utan föra en öppen diskussion med olika aktörer och lyssna på vad de har att erbjuda!”