Vårdhemmens modell med ansvarsläkare ökar läkarresurserna och frigör arbetstid för primärhälsovården

Kuusiolinna Terveys är ett samföretag som ägs av Pihlajalinna, Kuusiokunnat och Soini kommun och som producerar social- och hälsovårdstjänster i området. På hösten 2018 infördes Pihlajalinnas modell med ansvarsläkare vid Kuusiolinna Terveys tio vårdhem. Tack vare modellen har läkarresurserna i området ökat och man har kunnat frigör arbetstid för primärhälsovården.

I modellen med ansvarsläkare har för varje enhet utsetts en ansvarsläkare med kunskap om vård av äldre och denne ansvarar för all medicinsk vård. Vården omfattar konsultation på distans samt läkarronder i enheterna med tre månaders intervall.

Tack vare modellen med ansvarsläkare besparas vårdhemmens klienter onödiga akutbesök vid Kuusiokunnats hälsocentraler. Även hälsocentralens resurser kan därmed frigöras för den övriga befolkningens primärhälsovård.

”Brådskande konsultationer och konsultationer utanför kontorstid styrdes tidigare till läkarna vid akutmottagningen i Kuusiolinna. Ansvarsläkarna förnyar nu även recept”, berättar Karoliina Liski, ansvarsläkare inom service för äldre vid Kuusiolinna Terveys.

Läkaren kan nås dygnet runt, alla dagar på året

När systemet med ansvarsläkare inleds görs en grundlig hälsoundersökning av vårdhemmets alla klienter. Även de anhöriga kan vara närvarande vid den inledande undersökningen.

Ansvarsläkaren kan nås dygnet runt, alla dagar på året. I vårdhemmen finns den utrustning som behövs för undersökning av akuta sjukdomar för att man även under jourtid, enligt läkares ordination och utan att flytta klienten, till exempel ska kunna ta och analysera laboratorieprover.

Tack vare att undersökningsmöjligheterna nu är bättre än tidigare kan behandlingen inledas snabbt, särskilt i de fall klientens tillstånd inte förutsätter transport till jourmottagningen vid en hälsocentral eller ett sjukhus. Ansvarsläkaren kan dock vid behov även hänvisa klienten till ytterligare eller fortsatta undersökningar vid till exempel en akutmottagning, ett hemsjukhus eller inom specialsjukvården.

Läkaren rörs, inte klienten

Tidigare har konsultationer gällande vårdhemmens klienter styrts till antingen egenläkaren, hälsostationens akutmottagning eller, utanför mottagningstiden på vardagar, till akutmottagningen vid hälsostationen i Alavus.

Transporter och sjukhusförhållanden utgör en belastning för de åldringar som bor på vårdhem. Tack vare att modellen med ansvarsläkare omfattar ett tillräckligt läkarstöd och tillgång till läkare dygnet runt kan man undvika upp till tre av fyra besök på akutmottagningen. Marika Nevanpää, servicechefen för äldreomsorgen vid Kuusiolinna Terveys, är nöjd med modellen med ansvarsläkare.

”Införandet av modellen har löpt smidigt vid varje enhet. Processen för att införa modellen med ansvarsläkare påbörjades midsommarveckan 2018 och i början av september användes den i alla enheter. Trots den strama tidtabellen genomfördes arbetet med gott humör”, säger hon tacksamt.

Nevanpää värdesätter även hur konkret modellen med ansvarsläkare har gjort det möjligt att utnyttja läkarnas arbetstid för mottagnings- och vårdarbete, när de inte längre är tvungna att besöka vårdhemmen så ofta.

”Vi har beräknat att tack vare modellen med ansvarsläkare frigörs 90–100 fler läkararbetstimmar per månad för mottagning inom primärhälsovården. Samtidigt minskar det överlappande arbetet märkbart”, säger hon glatt.